วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กฎหมายอินเตอร์เน็ต            กฎหมายเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี National Information Technology Committee : NITC  เป็นผู้ควบคุมดูแล
            ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารทั้งในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจหรือรวมทั้งการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันทุกองค์การต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นต้องมีการควบคุมดูแลผลประโยชน์ของผู้ที่นำข้อมูลมานำเสนอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ทางคณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกฎหายเมทคโนโลยีสารสนเทศ ( National Information Technology Committee : NITC ) เป็นผู้รับผิดชอบกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Law ) จำเป็นต้องมีการตรากฎหมายขึ้นบังคับทั้งหมด 6 ฉบับ ได้แก่           
     1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์           
     2. กฎหมายเกี่ยวกับลายมือทางอิเล็กทรอนิกส์           
     3. กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์           
     4. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์          
     5. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล           
     6. กฎหมายลำดับรองของรัฐธรรมนูญ มาตรา 78

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น